Iedereen telt. 100% lokaal.

Nieuwe items/Werkbezoeken

De gemeente is een gemeenschap

De gemeente Borger-Odoorn is voor het CDA vooral een gemeenschap. Een gemeenschap waarin mensen samen leven en samen doen. Samen vormen we een samenleving met familie of gezin, buurt, vereniging, geloofs- of andere gemeenschappen. We zorgen en werken voor elkaar en met elkaar.


In die sterke samenleving staat niemand er alleen voor. Dat geldt op de eerste plaats voor ons eigen thuis, je familie en gezin, waarop je altijd terug kunt vallen, waar we elkaar helpen en verantwoordelijkheid voor elkaar nemen.


Die belofte van zorg voor elkaar doen we ook als samenleving. Als iedereen weer verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven en dat van anderen, vormen we met elkaar die samenleving waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten. Waar de zorg voor onze ouderen, zieken en gehandicapten goed is geregeld en vormgegeven wordt.


Binnen die samenleving is ruimte voor solidariteit. Inwoners verschillen in opvattingen, ambities en vaardigheden. Dit vraagt van iedereen begrip voor elkaars normen en waarden, rechten en plichten. In een onrustige wereld vormen juist deze gedeelde waarden en tradities de identiteit van onze samenleving. Juist daarom wil het CDA haar Christelijke waarden en tradities beschermen en doorgeven in opvoeding en onderwijs.


Daarbij is het niet zo dat de gemeentelijke overheid dit allemaal van bovenaf gaat regelen vanuit een soort probleemoplossende rol. Maar de overheid moet initiatieven vanuit de samenleving ruimte geven en helpen die mogelijk te maken.


Met deze initiatieven werken we aan een gemeenschap waarin iedereen mee kan doen, de huidige en ook de komende generaties.

Wat hebben we bereikt?

De afgelopen bestuursperiode (2018-2022) heeft het CDA o.a. onderstaande punten voor het voetlicht weten te krijgen.

Wonen: veel vragen gesteld en suggesties aangedragen over wonen. Zowel voor starters als voor senioren waaronder de mismatch huur en koop. Met als klap op de vuurpijl de motie over het ophogen maximaal subsidiebedrag van de starterslening naar NHG-normen.

Zorgen om de zorg hebben we meermaals stevig onder de aandacht gebracht. De visie op preventie heeft onze volle aandacht. De motie over het aanstellen van een ouderenadviseur unaniem aangenomen. En zetten we constant in op jeugdzorg en WMO.

Groen en wegen: constante aandacht voor de staat van onderhoud van het groen en de wegen in onze gemeente. Motie over extra geld voor plattelandswegen aangenomen.

Financieel inzicht: constant aangegeven dat structurele plannen ook structureel geld verdienen (bijvoorbeeld de dorpsbudgetten). En dankzij het CDA veel beter financieel inzicht in de komende tien jaar en welke investeringen mogelijk en betaalbaar zijn.

Onder de inwoners is door het CDA veel navraag gedaan over afvalinzameling. De resultaten hiervan zijn meegenomen door gemeente bij het nieuwe afvalbeleid. Ook is er meer voorlichting.

Communicatie: veel aandacht voor heldere en tijdige communicatie naar inwoners en ondernemers. Ook aandacht voor laaggeletterdheid. Komt iedereen mee?

Omgevingswet: veel nadruk gelegd op het belang van goede participatie .
Bewoners uit de Irenestraat in Borger hebben zelf het initiatief genomen voor een speeltuin. Dit is mede door een motie van het CDA gelukt.

Onze speerpunten voor 2022-2026

Het CDA Borger-Odoorn kiest voor:

 • Goede zorg telt:
  Het CDA Borger-Odoorn zet in op samenwerking en het delen van verantwoordelijkheid, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit meer perspectief en vertrouwen geeft dan ieder voor zich. Het CDA Borger-Odoorn kiest voor zorg, die voor iedereen bereikbaar is. Waar mogelijk met minder marktwerking, maar samenwerking als basis voor de zorg. Betaalbare zorg voor iedereen.
 • Samenleving telt:
  Iedereen doet mee! De menselijke maat staat centraal en WIJ is belangrijker dan ik. Een sterke samenleving zien we als een gemeente waar het geschikt wonen
 • is voor iedereen, waar de openbare ruimte veilig, aantrekkelijk en uitnodigend is en waar voorzieningen beschikbaar en toegankelijk zijn.
 • Voor levendigheid en saamhorigheid zijn verenigingen en vrijwilligers essentieel. Waardering en ondersteuning voor hen die zich belangeloos inzetten is nodig.
 • Regionomie telt:
  Wij maken serieus werk van een eerlijke en een duurzame economie. Een economie met ruimte voor lokaal ondernemerschap. Het is meer dan terecht dat de gemeente met lokale ondernemers gezamenlijk optrekt in de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid en scholing. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal ondernemerschap stimuleren we. De verduurzamingsopgave is voor gemeenten een uitdaging op zowel fysiek als sociaal vlak. Het CDA wil de verduurzamingsopgave betaalbaar en behapbaar voor de inwoners uitvoeren.
 • Dienstverlening telt:
  De samenleving staat voor ons centraal. De gemeentelijke overheid is er voor inwoners en ondernemers. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. En, de overheid moet zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. De gemeentelijke organisatie moet duidelijk, transparant en slagvaardig zijn. Inwoners en ondernemers moeten actieve medewerking en goede, tijdige en begrijpelijke informatie krijgen. Inwoners en ondernemers moeten echt kunnen meedenken, meepraten en invloed kunnen uitoefenen. Hierbij is het ook belangrijk om inwoners en ondernemers regelmatig op de hoogte te houden.

Wie zijn wij:

1. Ankie van Tongeren

Wethouder CDA/CU

Westdorp

3. Peter Krans

Raadslid

Borger

2. Margreet Wegman-Post

Fractievoorzitter/Raadslid

Borger

4. Ruud Boven

Fractie-assistent

Plaatsvervangend raadslid

2e Exloërmond