Algemene beschouwingen begroting 2023

3 november 2022

Ambities in onzekere tijden

Voorzitter,

100 ambities kreeg het college mee. Opgetekend in het coalitieakkoord ‘samen denken, samen doen’. De basis voor de eerste begroting van dit nieuwe college en van deze nieuwe gemeenteraad. Samen beslissen we vandaag welke ambities de prioriteit hebben.

Met ambities wil je iets bereiken, samen iets tot stand brengen wat goed is voor onze inwoners.

Ambitieus zijn in onzekere tijden, dat geeft misschien gemengde gevoelens. Onze jongeren ervaren de naweeën van corona, de oorlog in Oekraïne kent zijn weerslag. De tijd van onbezorgdheid lijkt voorbij door prijsstijgingen van energie, boodschappen en bouwmaterialen. Tel daarbij op de schaarste van producten. Dat maakt dat ondernemers en inwoners meer moeten knokken om rond te komen.

Om in een onzekere tijd toch ambities met grote investeringen in de gemeente te maken, voelt dubbel. En toch is het nodig. Want met deze plannen bieden we voor de inwoners van de gemeente Borger-Odoorn toekomstperspectief. Perspectief op een duurzame samenleving. Perspectief voor meer bestaanszekerheid.
Wij leggen in deze beschouwingen de focus op zorg, samenleving en participatie.

Goede zorg telt! Benut de kansen.
Wat het CDA betreft zetten we bij zorg in op samenwerking. Het initiatief voor huiskamers in Nieuw Buinen en Valthermond, dat voor meerdere maatschappelijke partners ruimte biedt, waarderen wij. Voor inwoners, een plek dichtbij, waar je hulpvragen kunt stellen.

We vragen aandacht voor onze jongeren. CDA Borger-Odoorn heeft het vaker benoemd, het IJslands model kan helpen bij het creëren van een positieve leefomgeving. Een omgeving waar sport en cultuur laagdrempelig word aangeboden. We willen graag snel onderzoek, naar de kansen hiervoor. Bij het updaten van de sportlocaties, kunnen deze kansen worden meegenomen.

Nieuw zijn voor ons de kanscoaches die worden uitgebreid naar 17 basisscholen. Deze ‘brugfunctionarissen’ ontlasten leerkrachten en leveren direct een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken van leerlingen en ouders. Een mooie kans!

Over de mentale gezondheid en de psychische kwetsbaarheid van onze jongeren maken wij ons oprecht veel zorgen. Is er voldoende aandacht voor hen? We verzoeken het college te komen met een lokaal preventie-akkoord ‘mentale gezondheid voor jongeren’.

CDA Borger-Odoorn gelooft in de kracht van de samenleving.

“Niet de markt, niet de overheid, maar de samenleving staat centraal”. Het is goed dat er wordt ingezet op structurele ontmoetingen tussen vrijwilligersorganisaties. We mogen trots zijn op de vrijwilligersgraad in Borger-Odoorn. In 2020 was deze het hoogst van heel Drenthe.

Tegelijkertijd zien we dat de huidige onzekere tijden knagen aan het fundament voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en het gevoel heeft er-toe-te-doen.

De basis: Een dak boven je hoofd. De uitbreiding van de 200 woningen kan wat ons betreft niet snel genoeg gaan. Maar vooral met focus op starters en ouderen uit onze eigen regio, betaalbaar en in alle dorpen.

Verduurzamen van woningen is een pre, nu zeker voor lagere energielasten. Energiecoaches zijn hierbij van betekenis. Onze fractieleden hebben dat persoonlijk ervaren. Maar wil je de energie er inhouden bij deze coaches, dan is een vrijwilligersvergoeding wel het minimale. We komen hiervoor met een motie.
De verduurzaming van onze maatschappelijke gebouwen is een must. De energiekosten dreigen ook voor de gemeente de pan uit te rijzen. Daarom is het goed dat het gemeentehuis aangepakt wordt. Voor het CDA geldt, doe het in één keer goed.

De stijgende kosten voor bouwplannen vragen wel om een adequate budgetbewaking.

Zijn de plannen te ambitieus? Het wordt tijd dat we voor het basis onderwijs- en sporthuisvesting perspectief bieden. Onder meer door de voor ons positieve herverdeling van het gemeentefonds is er ruimte voor meer van deze initiatieven die ten gunste komen aan de leefbaarheid in Borger-Odoorn.

De regiodeal bood kansen, om grote uitdagingen in onze regio, versneld te ontwikkelen. Wordt er al gereserveerd voor een vervolgdeal?

Het nieuwe DNA van de organisatie: Participatie

Inwoners in onze gemeente zijn bereid om actief mee te denken en mee te doen. Dat merken we bij de betrokkenheid voor woon- en bestemmingsplannen in de dorpen. Maar ook in wijken waar behoefte is aan wijkvernieuwing. Wil je als gemeente optimaal profiteren van deze kracht dan dien je die inwoners aangehaakt te houden.

Open staan voor ideeën van inwoners die bijvoorbeeld een deel van het onderhoud zelf willen doen is een van de ambities in het coalitieakkoord. Is er een punt, waar men zich kan melden? Werkt het mailadres tiphetcollege hiervoor inspirerend genoeg?

Tot slot pleiten we voor onze ondernemers. Want iedereen telt! Zij verdienen aandacht. De agrariërs die, grote onzekerheid hebben rondom hun voortbestaan en steeds grotere regeldruk ervaren. En MKB-ers die door gasprijzen of personeelstekorten hun ambities misschien moeten laten varen en alle zeilen bij moeten zetten. We zijn benieuwd op welke manier onze gemeente kan bijdragen aan perspectief. Wanneer kunnen we het economisch beleid verwachten?